Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Πραγματογνωμοσύνες Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση ζώνης για την εκπόνηση χαρτών, ενταγμένων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), με σκοπό τον καθορισμό γραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού αποτελεί ένα από τα αντικείμενα του γραφείου μας.

Η σημαντική εμπειρία μας προέρχεται από το πλήθος αντιστοίχων εργασιών που έχουμε εκπονήσει μέχρι σήμερα.

Το γραφείο διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό, να αναλάβει την σύνταξη χαρτών με σκοπό τον καθορισμό γραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού και να την περαιώσει σε σύντομο χρόνο.