Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Πραγματογνωμοσύνες Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Η εξαγωγή παραμέτρων γεωμετρικών στοιχείων οδοποιίας ήδη κατασκευασμένων οδών, αποτελεί μια από τις εξειδικευμένες τοπογραφικές εργασίες για τις οποίες η Ηνίοχος, έδρα της η Σάμος, διαθέτει τεχνογνωσία και αξιόλογη εμπειρία.

Οι εργασίες αυτές, ανάλογα με την μετρητική μέθοδο που θα επιλεγεί σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη και την επιθυμητή προσέγγιση, απαιτούν συνδυασμό πολλών διαφορετικών αισθητήρων και οργάνων, γεωδαιτικούς δέκτες GPS, γεωδαιτικούς σταθμούς, χωροβάτες, κλισίμετρα, αδρανειακά συστήματα πλοήγησης, ψηφιακές βιντεοκάμερες, καθώς επίσης και εξειδικευμένο λογισμικό που κατέχει ή αναπτύσσει η εταιρία μας.

Απαιτείται επίσης εκτός από την επεξεργασία των μετρήσεων η αξιοποίηση  και των διαφορικών αποκλίσεων doppler του GPS για την επιτυχή αποτύπωση στοιχείων οδών με υψηλή καμπυλότητα.

Τα προϊόντα των εργασιών αυτών, περιλαμβάνουν:

  • Διαγράμματα οριζοντιογραφίας της ερυθράς με αναλυτικά γεωμετρικά στοιχεία (ακτίνες στροφής, παράμετροι κλωθοειδών, κ.α.)

  • Διαγράμματα μηκοτομών της ερυθράς με αναλυτικά γεωμετρικά στοιχεία (ακτίνες καμπυλότητας και παράμετροι κλωθοειδών τόξων συναρμογής)

  • Διαγράμματα επικλίσεων οδοστρώματος

  • Γωνιακά διαγράμματα

  • Πλάτη Οδού

  • Θέσεις και καταγραφή τροχαίου υλικού (Πινακίδες, κ.α.)