Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Πραγματογνωμοσύνες Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Οι αποτυπώσεις για κτηματολόγιο ή κτηματογραφήσεις περιλαμβάνονται στο πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας. Με τέσσερεις γεωδαιτικούς δέκτες GPS και τρεις γεωδαιτικούς σταθμούς, με τεχνογνωσία και αξιοσημείωτη εμπειρία το γραφείο μπορεί να αναλάβει και αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών πεδίου σε ελάχιστο χρόνο.

Επίσης το γραφείο με έδρα την Σάμο, μπορεί να αναλάβει αποτυπώσεις για απαλλοτριώσεις ζώνης σε μεγάλα ή μικρά έργα, και εφαρμογές ορίων.