Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Πραγματογνωμοσύνες Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Οι εργασίες που αφορούν σε σχέδια πόλης αποτελούν ένα ιδιαίτερο τμήμα ενασχόλησης και δραστηριότητας του γραφείου.

Με εφόδια την σημαντική γνώση της νομοθεσίας, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, δραστηριοποιούμεθα στους παρακάτω τομείς :

  • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών

  • Τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

  • Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και εκπόνηση διαγραμμάτων & πινάκων αναλογισμού

  • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής

  • Τεχνική υποστήριξη (τεχνικές εκθέσεις, ενστάσεις, διαγράμματα κλπ) σε όλα τα στάδια τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων ή πράξεων τακτοποίησης-αναλογισμού, είτε υπέρ της διαδικασίας είτε κατά αυτής (σε περιπτώσεις που δεν γίνονται σεβαστά τα από τους νόμους καθορισμένα δικαιώματα των πολιτών ή δεν ακολουθείται η από την νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία).